Mirë se erdhët në Fast Credit Albania

Kredi dhe depozita.

Misioni

Misioni Ynë

"Misioni rrotullohet rreth njerëzve, jo projekteve"

Një skuadër e bashkuar, gjithmonë pranë jush.

Siguri në çdo hap

Ofrojmë një gamë të gjerë produktesh dhe shërbimesh financiare, veçanërisht për popullsinë që jeton në zonat rurale të Shqipërisë, me qëllim rritjen e përfshirjes financiare dhe reduktimin e përgjithshëm të varfërisë.

 • DEGËT

  Dega është njësi organizative në varësi të SHKK "Fast Credit Albania". Aktualisht SHKK-ja ka vetëm një degë që ushtron aktivitetitn e saj në të gjitha bashkitë e vendit, kryesisht në zonat rurale.Dega e ka vendodhjen në Tiranë, ajo ka anëtarësuar dhe ofruar shërbime finaciare dhe banorëve të bashkive të tjera. Gjatë vitit 2021 SHKK “Fast Credit Albania" vazhdon me ritme të kënaqshme në rritjen e anëtarësisë, rritjen e kredimarrësve dhe depozituesve. Ne kemi si objektiv hapjen e dy degëve të reja në Bashkinë e Vlorës dhe Bashkinë e Kamzës për të mundësuar zgjerimin e aktivitetin te saj në pjesën më të madhe të fshatrave të Shqipërisë duke i dhënë akses në shërbime financiare për më shumë se 40% të popullsisë të vendit që banon në zonat rurale.

509

Anëtarë

241

Kredimarrës

444

Depozitues

3

Projekte
Shërbimet

Shërbimet që ne ofrojmë


 • Kredi për individ dhe biznes për qëllime konsumatore, biznesi & agro.
 • Kolateral i diskutueshëm në varësi të shumës dhe afatit
 • Procedura të shpejta brenda 24 orëve
 • Procedura joburokratike
 • Transparencë e plotë
 • Kredi
  Produktet e kredisë
  Shuma në lekë
  Afati në vite
  Norma e interesit
  Kredia Fast 0-200,000 deri në 3 vite 20%
  Kredia Fast Plus 200,001-500,000 deri në 3 vite 18%
  Kredia Mikro 500,0001-1,000,000 deri në 5 vite 16%

  Produktet e depozitave
  Depozita  
  Interesi vjetor (Lekë)  
  Interesi vjetor (Euro)  
  Depozita 1-mujore 0.8% 0.2%
  Depozita 3-mujore 1.5% 0.3%
  Depozita 6-mujore 2.0% 0.5%
  Depozita 9-mujor 2.5% 1.0%
  Depozita 12-mujore 3.0% 1.5%
  Depozita 18-mujore 3.5% 1.8%
  Depozita 24-mujore 4.0% 2.0%
  Depozita Garancie 7.0% 5.0%
  Depozita për fëmijë 7.0% 5.0%
  Depozita fleksi 0.5% 0.1%
  Depozita me Ofertë 7.0% 5.0%

  *Shënim: Shuma minimila e depozitës me afat është 10,000 Lekë/ 100 Euro

  Llogaritësi i kredisë

  Shuma e kredisë
  Afati i kredisë në muaj
  Norma e interesit

  Kësti i kredisë (në muaj):


  Llogaritësi i depoziës

  Shuma e depozitës
  Afati mujor i depozitës
  Interesi Vjetor

  Totali i interesit të depozitës:
  Anëtarët


  SHKK "Fast Credit Albania", në bazë të Ligjit për SHKK është një kooperative financiare. Anëtarët përfitues të shërbimeve të tij, kryesisht banorë të zonave rurale dhe semi-urbane, janë dhe njëherazi pronarë të vetëm të shoqërisë të kursim kredititit SHKK "Fast Credit Albania”. Vendimmarrja e anëtarëve është e bazuar në parimin “një anëtar = një votë”, pavarësisht shumës së kontributit të paguar në kapital. SHKK "Fast Credit Albania" është një shoqëri me kapital 100% shqiptar. Organet e shoqërisë janë Asambleja e Përgjithshme, Këshilli Drejtues, Komiteti i Kontrollit dhe Administratori. Këshilli Drejtues dhe Komiteti i Kontrollit dhe Administratori zgjidhen prej Asamblesë të Përgjithshme të shoqërisë për një periudhë katër vjeçare dhe me të drejtë rizgjedhje. Në fund të vitit 2023, SHKK "Fast Credit Albania “ do te numërje më shumë se 1000 anëtarë.

  Këshilli Drejtues

  Këshilli Drejtues është organi ekzekutiv i SHKK "Fast Credit Albania " që administron shoqërinë dhe është përgjegjës për manaxhimin e aktivitetit të biznesit dhe kontrollit të fondeve. Këshilli Drejtues ka për detyrë që t’i raportojë Asamblesë së Përgjithshme në lidhje me situatën financiare të shoqërisë dhe detyrat e ngarkuara nga ajo. Këshilli Drejtues i SHKK "Fast Credit Albania” është i përbërë nga 5 anëtarë të zgjedhur prej Asamblesë së Përgjithshme për një mandat katër vjeçar, me të drejtë rizgjedhje. Anëtarët e Këshillit Drejtues të SHKK "Fast Credit Albania”janë të individë të respektuar në fushat e tyre të ekspertizës dhe me reputacion në komunitetet ku bëjnë pjesë.

  Organi ekzekutiv i SHKK "Fast Credit Albania " që administron shoqërinë dhe është përgjegjës për manaxhimin e aktivitetit të biznesit dhe kontrollit të fondeve.

  Z.Stiljan Rexhepaj

  Kryetar

  Znj.Ina Berdaj


  Znj.Blerina Dhima


  Z.Magrip Bana


  Z.Simon Lasku


  Komiteti i Kontrollit

  Komiteti i Kontrollit kontrollon dhe mbikëqyr zbatimin e procedurave kontabël dhe të kontrollit të brendshëm të SHKK-së, duke përfshirë edhe rregullat e vendosura nga Banka e Shqipërisë dhe ASD-së, bën vlerësimin e situatës financiare të SHKK-së, bazuar në raportin e ekspertit kontabël të regjistruar, miraton raportet dhe deklaratat financiare, të përgatitura nga SHKK-ja, me qëllim publikimin e tyre, kontrollon përputhshmërinë e veprimtarisë së SHKK-së me aktet ligjore e nënligjore dhe njofton për përfundimet Këshillin Drejtues, etj.

  Komiteti i Kontrollit është i përbërë nga 3 anëtarë të miratuar nga Asambleja e Përgjithshme për një mandat katër vjeçar me të drejtë rizgjedhjeje.

  Z.Mark Uka

  Kryetar

  Znj.Griselda Ferraj

  Anëtare

  Znj.Valbona Stojku

  Anëtare

  Administratori

  Z.Akil Dhima është Administratori i Shoqerisë "Fast Credit Albania”, i zgjedhur nga asambleja e përgjithshme e anëtareve për një periudhë katër vjecare me të drejtë rizgjedhje. Ai ka një experiencë 20-vjecare në sistemin bankar dhe në institucione financiare të ngjashme, në pozicione të ndryshme drejtuese.

  Kontakt

  Na kontaktoni

  Jemi vetëm një hap larg jush!

  Adresa

  Rr. Frang Bardhi perballe Qendres Kristal, Tirane

  Email

  akil.dhima@fastcreditalbania.com

  Telefoni

  +355 69 286 7987

  41.3138411, 19.8027951